Mediagegevens

 

ADVERTENTIETARIEVEN

(alle tarieven zijn in euro's excl. Btw)

1/1 pagina € 3.950,00
2/1 pagina € 5.750,00

Advertentiespecificaties

Kalender 2017

 

#1 Magazine VG Visie 18 mei 2017. Thema:  De toekomst van de binnenstad.  Lancering op het Retail event of the year. Landelijke verspreiding in week 21 voor de Provada.

De ontwikkelingen op het gebied van wonen, winkelen en werken in Nederlandse steden. Inclusief publicatie van de 3de editie van de Retail special. 

Event: Retail event of the Year, 3de editie, op 18 mei 2017:  met hoofdsponsor Cushman & Wakefield & sponsoren: Vastned, Syntrus Achmea Real & Finance,  NVM Business & ULC Groep.

Topic: Verkiezing Retailondernemer van het jaar 

Locatie event: Amsterdam

Event 2015: https://vimeo.com/154997409

 

#2 Magazine IN Den Haag medio mei 2017. In opdracht  van Den Haag Nieuw Centrum publiceren we het magazine IN Den Haag . Een communcatiemiddel dat het nieuwe verhaal van de stad Den Haag vertelt op het gebied van wonen, winkelen, werken en ontmoeten.

Speciaal formaat: 255 x 190 mm

 

#3 Magazine IN Amsterdam

Lancering: donderdag 26 oktober.

Het magazine IN Amsterdam brengt uitdagingen en kansen voor  de stad in kaart, en gaat op zoek naar nieuwe verhalen met bekende Nederlanders uit Amsterdam, bestuurders, marktpartijen, ondernemers en consumenten.

Het magazine bevat inspirerende interviews, reportages, foto-shoots en facts & figures op en over nieuwe spraakmakende locaties.

IN Amsterdam kijkt vanuit het perspectief van de mensen naar hoe de stad aantrekkelijk kan blijven. Wat zijn de uitdagingen op het gebied van wonen,

werken, winkelen en recreëren. En wat kenmerkt de stad qua denkwijze, ondernemerschap, creativiteit en vernieuwingsgezindheid.

IN Amsterdam biedt ook redactioneel ruimte aan persoonlijke ervaringen. De verhalen over de stad maken deze editie boeiend en inspirerend om te lezen.

 

Event donderdag 26 oktober 2017 in Amsterdam :  City Masterclass IN Amsterdam 2016: https://vimeo.com/188532655

 

 

#4 VG Visie Wintergasten 

Lancering donderdag 30 november 2017

Boordevol persoonlijke verhalen en visies door mensen die in steden het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef die u niet mag missen. Allen coverwaardig en op een bijzondere wijze in beeld gebracht door topfotograaf Marcel Krijger.

Event Wintergasten 2017: donderdag 30 november

Event Wintergasten Rotterdam 2016: https://vimeo.com/194952751

Hoofdsponsor NVM Business

.


Art Director

Naim Niebuur (naimniebuur@hotmail.com)

Digitaal (via mail of WeTransfer.com

Speciale verzoeken en wensen in overleg.

 

 

 Algemene voorwaarden

   ALGEMEEN
1.1 Public Space Media hanteert alle deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden")
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen (potentiële) opdrachtgever en Public Space Media waaronder alle offertes van Public Space Media, tussen opdrachtgever en Public Space Media gevoerde besprekingen en tussen hen gesloten overeenkomsten.

2. OFFERTE, OVEREENKOMST EN WIJZIGINGEN
2.1 Alle offertes van Public Space Media en daarin genoemde data, hoeveelheden en getallen zijn vrijblijvend en binden Public Space Media niet. Pas in een specifiek schriftelijk vastgelegde overeenkomst zal Public Space Media zich daaraan gebonden achten.
2.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling uit offertes of tussen partijen gesloten overeenkomsten, binden Public Space Media niet tenzij Public Space Media deze schriftelijk -in een document, per post, of elektronisch (hierna: "schriftelijk")- aan opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn mogelijk maar zijn slechts rechtsgeldig indien zij Schriftelijk door Public Space Media zijn bevestigd en zij gelden slechts voor die specifieke situatie.
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden of werkzaamheden die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden (anders dan verondersteld mocht worden op basis van bij het sluiten van de overeenkomst bekende gegevens) worden beschouwd als meerwerk, dat Public Space Media op basis van nacalculatie tegen het alsdan geldende tarief in rekening brengt.

3. LEVERING EN ACCEPTATIE
3.1 Public Space Media spant zich in door haar te verrichten prestaties uit te voeren zoals tussen partijen is overeengekomen, rekeninghoudend met de haar kenbare belangen van opdrachtgever. Tussen partijen overeengekomen termijnen zijn slechts indicatief, tenzij Schriftelijk een specifieke termijn is vastgelegd.
3.2 Opdrachtgever is gehouden binnen 2 werkdagen na ontvangst van het door Public Space Media geleverde eindresultaat, dit zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.
3.3 Opdrachtgever dient onjuistheden of onvolkomenheden in het door Public Space Media geleverde eindresultaat binnen de in 3.2 genoemde acceptatietermijn Schriftelijk aan Public Space Media te melden anders verliest opdrachtgever zijn recht te reclameren.
3.4 Zonder protest gebruik(maken) van het eindresultaat binnen de in 3.2 genoemde acceptatietermijn geldt als acceptatie van deze prestatie.

4. BETALING
4.1 Tenzij anders is overeengekomen is Public Space Media gerechtigd per geleverde prestatie of per maand te facturen.
4.2 Opdrachtgever voldoet de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het volledige bedrag op een door Public Space Media te vermelden bankrekening.
4.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan al dan niet wegens vermeend tekortschieten betaling op te schorten, of eigen vorderingen te verrekenen.
4.4 Indien Public Space Media wegens te late betaling door opdrachtgever incassokosten moet maken, komen die voor zover redelijk is voor rekening van opdrachtgever.


5. DUUR EN BEEINDIGING OVEREENKOMST
5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde aan een project gerelateerde periode. Gedurende die periode kan de overeenkomst door opdrachtgever niet worden opgezegd.
Indien uit de overeenkomst noch uit de offerte een bepaalde tijd als hiervoor bedoeld kan worden afgeleid, is de overeenkomst van onbepaalde duur. De opzegtermijn van opdrachtgever is dan zes maanden.

5.2 Beide partijen hebben -zonder daardoor schadeplichtig te worden- het recht een overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang Schriftelijk te beëindigen, indien:
i) de andere partij in staat van faillissement is verklaard
of aan haar surseance van betaling is verleend;
ii) de andere partij haar onderneming beëindigt.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM, GEHEIMHOUDING
6.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom betreffende de door Public Space Media geleverde prestaties berusten bij Public Space Media of haar toeleveranciers.
6.2 Ingeval opdrachtgever Public Space Media materiaal aanlevert waarop mogelijk auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden rusten, vrijwaart de opdrachtgever Public Space Media tegen alle aanspraken van derden inclusief schade en de in verband daarmee door Public Space Media te maken kosten die voortvloeien uit schending van die aan derden toebehorende rechten.
6.3 Begrotingen, concepten, plannen, rapporten, catalogi en andere stukken die vooruitlopend op of in het kader van de offerte of tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van Public Space Media en worden op eerste verzoek van Public Space Media franco aan Public Space Media geretourneerd.
6.4 Opdrachtgever dient de onder 6.3 genoemde informatie en alle andere informatie waarvan zij kennis neemt -in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties- geheim te houden, niet aan derden ter beschikking te stellen of die voor zichzelf te gebruiken anders dan is overeengekomen.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Public Space Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatig handelen tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Public Space Media.
7.2 Indien in rechte -ongeacht de grond waarop dat gebeurt- wordt vastgesteld dat Public Space Media aansprakelijk is voor veroorzaakte schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die betrekking heeft op de specifieke prestatie (zoals een aflevering van een publicatie of toezicht op werkzaamheden van ingeschakelde derden) en in omvang beperkt tot het betaalde bedrag voor het uitvoeren van de specifieke prestatie of -als dat lager is- een bedrag van 25.000 euro.
7.3 Public Space Media aanvaardt geen aansprakelijkheid:
i) voor de gevolgen of resultaten van het gebruik of de toepassing van de door Public Space Media geleverde prestaties;
ii) voor werkzaamheden verricht door en gedragingen van derden zoals drukkers, lithografen en ICT- en internetondernemingen, ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst of voor schade tengevolge van overmacht situaties bij die derden.

 8.ABONNEMENTEN

en abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt voor de start van iedere nieuwe abonnementsperiode een factuur. Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per brief of per e-mail ( info@publicspacemedia.nl) . Als u wilt opzeggen, houd svp dan rekening met de opzegtermijn.

Bij abonnementen is de opzegtermijn twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.
Zodra uw opzegging is verwerkt krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd.
Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt. Zodra uw opzegging is verwerkt krijgt u een bevestiging van uw opzegging.
Bij een abonnement op VG Visie staat van tevoren vast hoeveel nummers u per jaar ontvangt. U betaalt bij een abonnement het abonnementsbedrag ineens en vooruitlopend aan de nieuwe abonnementsperiode vooruit.
Prijs: € 195,00 excl. btw.

 9. VORDERINGSRECHTEN

Alle vorderingsrechten en andere rechten van de opdrachtgever jegens Public Space Media in verband met door haar verrichte prestaties vervallen na verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aan zijn rechten ten grondslag liggende omstandigheden.

10. GESCHILLEN
 Op alle geschillen tussen partijen verband houdende met een gesloten of te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen